You are here

Komplet za pružanje prve pomoći, priručna apoteka

Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS broj 87/2018) i Uredbom o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (Sl.glasnik RS broj 03/2011 i 37/2015) utvrđeni su vrsta i minimum sredstava i opreme koju su dužni da nabave državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica, građani i vlasnici stambenih zgrada.

PRAVNA LICA SA MANJE OD 20 ZAPOSLENIH

(BEZ LICA KOJA SU PRIVREMENO SMEŠTENA I / ILI BORAVE U OBJEKTU) 

(SA LICIMA KOJA SU PRIVREMENO SMEŠTENA I / ILI BORAVE U OBJEKTU) 

1 komplet za pružanje prve pomoći do 20 zaposlenih tip TS-3 (Uredba član 2 tačka 1)

 

1 komplet za pružanje prve pomoći do 20 zaposlenih tip TS-3 (Uredba član 2 tačka 1)

 

/

1 priručna apoteka tip TS-4 na 150 privremeno smeštenih i/ili lica koja borave u objektu (Uredba član 4 tačka 2)

PRAVNA LICA SA VIŠE OD 20 ZAPOSLENIH

(BEZ LICA KOJA SU PRIVREMENO SMEŠTENA I / ILI BORAVE U OBJEKTU) 

SA LICIMA KOJA SU PRIVREMENO SMEŠTENA I / ILI BORAVE U OBJEKTU) 

1 priručna apoteka tip TS-4 na 20-100 zaposlenih (Uredba član 4 tačka 2)

 

1 priručna apoteka tip TS-4 na 20-100 zaposlenih (Uredba član 4 tačka 2)

1 priručna apoteka tip TS-4 na svakih daljih 200 zaposlenih (Uredba član 4 tačka 2)

 

1 priručna apoteka tip TS-4 na svakih daljih 200 zaposlenih (Uredba član 4 tačka 2)

 

/

1 priručna apoteka tip TS-4 na 150 privremeno smeštenih i/ili lica koja borave u objektu (Uredba član 4 tačka 2)

E-MAIL

POZOVITE NAS

011.2979.603